EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 2 Ağustos 2013 Cuma 11:10

Görüntüleme: 2285

Cevap: 0


İbrahim Şinasi'nin Edebi Yönü - EserleriŞinasi'nin Sanatı

  1. Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu, ilk bilinçli temsilcisi ve yenişiğin öncüsüdür. Birtakım fikirleri edebiyatımıza ilk defa getiren, kurduğu gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebiyatın temellerini atan odur. Batı edebiyatı anlayışıyla Nazım ve nesir türlerinde ilk Eserleri veren odur.
  2. Akılcıdır, mantıkçıdır. Türk toplumuna yeni fikirler aşılamak amacındadır. Halkçıdır, halka karşı sorumluluk duygusu taşımaktadır.
  3. Şinasi Edebiyat alanında çok yetenekli değildir. Onun edebiyatımızdaki önemi, sanatçılığından çok yeni fikirlerle dolu olması ve bunları hayata geçirmesidir. Tanzimat edebiyatı, Şinasi ile başlar. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'i Agah Efendi ile birlikte çıkarır. (1860) Bir diğer özel gazete olan Tasvir-i Efkâr'ı ise tek başına çıkarır.
  4. Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmış (Tercüme-i Manzume), ilk modern oyunumuz olan Şair Evlenemsi'ni yazmış, ilk makale örneği olan Mukaddime'yi tercüman-ı Ahval'de yayımlamıştır.
  5. Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk folklor çalışmamız olan Durub-ı Emsal-i Osmaniye'yi (Atasözleri sözlüğü) yazan, Batı tarzı düzyazının temellerini atan, Türk şiirine adalet, eşitlik gibi yeni fikirleri sokan, ilk fablları yazan sanatçımızdır.
  6. Halk için sanat ilkesiyle yazar. Eserlerinde sade bir Dil kullanmaya özen göstermiştir. Divan edebiyatının süslü nesir anlayışını yıkmış, nesri düşüncenin yayılmasında bir araç olarak görmüştür.
  7. Şinasi, Fransız klasiklerinin etkisinde kalmış; şiire ve şiir kitabına isim veren ilk sanatçımızdır.

Eserleri

Tercüme-i Manzume (1859): Şinasi'nin Fransız şairlerinin şiirlerinden yaptığı çevirileri bir ara­ya toplayan bu eser, ilk olarak, "Fransız Lisânından Nazmen Tercüme Eylediğim Eş'âr" adıyla İstanbul'da yayımlanır (1859, 27 s.) Daha sonra, kitabın adı, ikinci baskıda " Tercüme-i Manzume" olur.

Müntahabât-ı Eş'âr (1862): Şinasi'nin kendi yazdığı şiirler arasından seçtiği ve Müntahabât-ı Eş'ârım" adını verdiği eseridir. Bu eser, daha sonra Ebüzziya Tevfik tarafından, Tercüme-i Manzumey­le birleştirilerek "Divan-ı Şinasi" adıyla yayınlandı (1886,1893). Eser, Müallâ Anıl tarafından "Şinasi, Müntahabat-ı Eş'ârım, Divan" adıyla yayınlandı (1-945). Eserde; Allah ile ilgili şiirler, kasideler, gazeller, şarkılar, medhiyeler, müfretler, mısralar, tarihler, hikâyeler, mizah ve hicivler yer alır.

Şair Evlenmesi (1860): Türk tiyatrosunun kitap halinde çıkan ilk eseridir. Başlangıçta iki perde olarak tasarlanmış, ancak tek perdesi yayınlanmıştır. Eserin pek çok baskıları yapılmıştır. Piyes ilk olarak, 1908'de Selanik'te oynanmıştır. Görmeden ve tanışmadan yapılan evlenmelerin gülünçlüğü ve doğurduğu sonuçlar konu edinmiştir.

Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye (1863): Osmanlı ata sözlerini bir araya getiren bu eserin ilk bas­kısında, 1500 kadar ata sözü ve 300 kadar deyim yer alır. İkinci baskıda bu sayı artar, sözlerin toplamı 2500'e ulaşır. Ebüzziya Tevfik, eserin üçüncü baskısında bu sözlerin sayısını 4000'e çıkarır. Kendi topladıklarını ayrıca belirtir.

Makaleler: Ebüzziya Tevfik, Şinasi'nin ölümünden sonra, Tasvîr-i Efkâr gazetesinde çıkan ma­kalelerini "Müntahabât-ı Tasvîr-i Efkâr" adlı üç kitapta toplar.

Müntahabât-ı Tasvîr-i Efkâr 1, Siyasiyat (1885,1893): Şinasi'nin siyasi konulardaki yazılarını içerir.

Müntahabât-ı Tasvîr-i Efkâr 2, Mübahasât-ı Edebîyye, Mes'ele-i Mebhusetü Anha (1886): Şinasi ile Sait Efendi arasında geçen "Mebhusetü Anha" tanışmasının metinlerini bir araya toplar.

Müntahâbât-ı Tasvîr-i Efkar 3, Edebiyat (1894)

Tezkire-i Hatîmetü'l- Eşâr (1885)

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.