Tarih Öğretmenlerinden

Editör Yayınevi

EsraÖz

Usta : 3855

100001000010000100001000010000

Tarih: 2 Eylül 2013 Pazartesi 11:33

Görüntüleme: 15102

Cevap: 0


Anlam Özelliklerine Göre CümlelerCümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir.

Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. Bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi, birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir.

Bu açıdan,

“Çalışıyorum.” sözcüğü,

“Çalışkanım.” sözcüğü de cümledir.

“Yarınki sınava hazırlanıyorum.” da cümledir.

Cümle anlamında cümlelerin anlamca eşleştirilmesi, cümle tamamlama ve cümle oluşturma gibi konular üzerinde duracağız.

TANIMLAMA

Bir şeyin ne olduğunu anlatan cümleler tanım cümleleridir. Tanım cümleleri, “Bu nedir?” sorusuna cevap verir.

Örnekler:

 • “İsimlerin özelliğini belirten sözcüklere sıfat denir.” cümlesinde tanım yapılmıştır. Bu cümleye sorduğumuz, “Sıfat nedir?” sorusuna cevap alabiliyoruz: İsimlerin özelliğini belirten sözcüklerdir.
 • “Sıfatlar çekim eklerini almaz.” cümlesinde ise tanım yoktur. Çünkü bu cümleye “Sıfat nedir?” sorusun yönelttiğimizde cevap alamıyoruz.

 

ÜSLÛP

Sanatçının dili kullanma biçimi, anlatım şekli üslûbu oluşturur. Bir eserin cümlelerin uzunluğu, kısalığı; sanatçının sözcük seçimi, sanatlı ya da yalın anlatımı üslûp ile ilgilidir.

Örnekler:

 • “Yazar, öykülerinde anlattığı yörenin konuşma dilini kullanmayı tercih etmiş.” cümlesi üslûpla ilgilidir. Çünkü bu cümlede yazarın öykülerinin dilinden; yani anlatımdan söz edilmiştir. Bu da üslûpla ilgilidir.
 • “Sanatçı, bu öyküsünde gerçekleri kısa, yalın cümlelerle dile getirmiş.” sözü üslûpla ilgilidir. Çünkü bu cümlede yazarın eseri oluşturuş şeklinden söz edilmiştir. Bu da üslup ile ilgilidir.

 

KARŞILAŞTIRMA

Bir düşünceyi ya da kavramı daha anlaşılır hâle getirmek için onu başka bir düşünce ya da kavramla herhangi bir yönden değerlendirmeye karşılaştırma denir.

Örnek:

 • “Eski İstanbul şimdikine göre daha güzeldi.” cümlesinde “İstanbul” önceki ve sonraki hâli ile karşılaştırılmıştır.

Karşılaştırma, ortak ya da farklı yönlerden yapılabilir.

Örnek:

 • “Selim, derslerde Elif kadar başarılıdır.” cümlesinde Selim ve Elif derslerdeki başarıları yönünden karşılaştırılmışlardır.
 • “Selim, gezmeyi çok sever, Elif ise kitap okumayı sever.” cümlesinde de karşılaştırma vardır. Bu cümlede iki kişi sevdikleri durumlar yönünden karşılaştırılmışlardır.

YORUM

Söyleyenin bir konu ile ilgili düşüncelerine, sözlerine kendi duygu ve görüşlerini kattığı anlatıma yoruma dayalı anlatım denir.

Yorumlar kişinin kendi beğenisini, kendi görüşünü anlattığından özneldir, kişiye özeldir.

Örnek:

 • “Evimin balkonundan bakınca Boğaz’ın muhteşem güzelliği beni mest ediyor.” cümlesinde “muhteşem güzellik” sözleri kişinin manzarayı beğendiğini bildirir.

Bu manzarayı herkesin beğenmesi gerekmez ve bu muhteşemliğin kanıtlanmasına da gerek yoktur. Çünkü bu, benim Boğaz’a bakışımın ifadesidir. Benim Boğaz’ı değerlendirişimdir. O hâlde bu cümlede yorum söz konusudur.

Örnek:

 • “Taraftarlar, şampiyonları havaalanında karşıladı.” cümlesinde görülenler anlatılmış, şampiyonların gelişi ile ilgili kişi kendi görüşünü belirtmemiştir. Bu nedenle bu cümlede yorum yapılmamıştır.

 

ÖZNEL VE NESNEL YARGILAR

Kimi yargıların kişiden kişiye değişen bir yanı vardır. Bu yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. İşte, söyleyenin kendi görüşünü yansıtan bu tür yargılara öznel yargılar denir.

Örnek:

 • “En ilgi çekici Edebiyat türü öyküdür.” cümlesinde beğeni ifadesi, söyleyenin yorumuna bağlıdır ve bu yorum kişiden kişiye değişir. Bu cümledeki yargıyı kanıtlamak mümkün değildir. Kimisi romanı, kimisi tiyatroyu ilgi çekici bulabilir.

Kimi yargılar ise kanıtlanabilir bir nitelik taşır. Bu tür yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmez. Söyleyenin yorumunu içermeyen bu tür yargılara nesnel yargıdenir.

Örnekler:

 • “Yüzüklerin Efendisi filmi gişe rekorları kırdı.” cümlesi nesneldir. Çünkü filmin çok izlenip izlenmediği çok rahat kanıtlanabilir.
 • “En güzel renk pembedir.”
 • “Bu sanatçının sesine bayılıyorum.”
 • “Bu sanatçının romanlarında insanı büyüleyen bir anlatım var.” cümleleri söyleyenin kişisel görüşünü anlatan öznel yargılardır.
 • “İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.”
 • “Sanatçının son kitabı çok sattı.”
 • “Yazar romanlarındaki kahramanları çoğunlukla kadınlardan seçmiş.” cümleleri ise kanıtlanabilir bir nitelik taşıyan nesnel yargılardır.

 

KOŞUL CÜMLESİ

Bir yargının ya da eylemin gerçekleşebilmesi için öne sürülen şartın olduğu cümlelere koşul cümleleri denir. Bu tür cümlelerde söz konusu yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır. Bu şart gerçekleşmezse yargı da gerçekleşmez.

Örnekler:

 • “Biraz düşünürsen nerede yanıldığını anlarsın.” cümlesinde “nerede yanıldığını anlama”, “düşünme” şartına bağlanmıştır.
 • Bu cümleye göre yargının gerçekleşmesi “düşünme” nin gerçekleşmesine bağlıdır. Kişi düşünmezse bu da geçekleşmeyecektir.
 • “Çim makinesini yarın vermek üzere aldım.”
 • “Ödevini yaparsan gezmeye gideriz.”
 • “Bu konuyu hepiniz anlayacaksınız, yalnız beni dikkatle dinlemelisiniz.”
 • “Mektubu okuyunca ne demek istediğimi anlarsın.” cümlelerinde koşul anlamı vardır.

 

GEREKÇELİ YARGI

Herhangi bir davranışın, eylemin, isteğin yapılmasını gerekli kılan nedenle verilmesi ile oluşan yargılara gerekçeli yargılar denir. Gerekçeli anlatıma nedene bağlı anlatım da denir. Bu tür yargılar eyleme sorulan “niçin” sorusu ile bulunabilir.

Örnekler:

 • “Derslerine düzenli çalıştığından sınavda başarılı oldu.”
 • “Uyanamadığından derse geç kalmış.”
 • “Bu akşam toplantıya katılamayacağım, misafirlerim gelecek.”
 • “Bugün pazar olmasaydı bütün mağazalar açık olurdu.” cümlelerinde neden – sonuç ilişkisi vardır.

 

ÖNERİ

Herhangi bir şeyde görülen eksikliğin nasıl giderilebileceğini bildiren cümlelere öneri denir.

Örnekler:

 • “Kitabın sonuna yararlanılan kaynaklar eklenirse, okuyucuya daha yararlı olur.” cümlesinde kitabın sonunda kaynakların olmaması bir eksiklik olarak görülmüş ve bunun giderilmesi için öneride bulunulmuştur.
 • “Plânınızın yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağı düşüncesindeyim.”
 • “Günün belli saatlerinde, belli aralıklarla ders çalışırsan daha iyi olur.”
 • “Sanatçı, kişisel konuların yanında toplumsal konulara da yer vermelidir.” cümlelerinde öneri söz konusudur.

 

VARSAYIM

Varsayıma bir olayın gerçek olup olmadığını bilmeden gerçek saymaya varsayım denir. Bu cümleler “varsayalım, tut ki, diyelim ki” sözleri ile oluşturulur.

Örnekler:

 • “Diyelim ki bu sınavı kazandın.”
 • “Tut ki yüz elli yıl yaşadın.”
 • “Diyelim ki insanlar uzaya şehirler kurdu.” cümleleri birer varsayımdır. Burada gerçekleşmeyen bir durum gerçekleşmiş kabul edilip, o durum üzerinden düşünceler belirtilmiştir.

 

TAHMİN

Bir kişinin sonucunu bilmediği bir olay ya da durum ile ilgili nasıl sonuçlanacağına dair kendi görüşünü bildirmeye tahmin denir.

Örnekler:

 • “Geç kaldık, sanırım Selim gitmiştir.” cümlesini düşünelim. Burada henüz Selim’in gidip gitmediği bilinmiyor. Sadece “gitmesi” ile ilgili bir tahminde bulunulmuştur.
 • “Kardeşim bu soruların hepsini çözer.”
 • “Bizim oralara bahar gelmiştir artık.” cümlelerinde de tahmin anlamı vardır.

 

ATASÖZLERİ

Atasözleri, geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuş özlü sözlerdir. Ulusun ortak düşünce, kanış ve tutumunu belirtir, bize yol gösterir atasözleri. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Her atasözü, belli bir kalıp içinde, belli sözcüklerle söylenmiş olan donmuş bir biçimdir. Sözcükler değiştirilip yerlerine -aynı anlamda da olsa- başka sözcükler konulamayacağı gibi söz diziminin biçimi de bozulamaz.

Örnekler:

 • “Derdini söylemeyen derman bulamaz.” sözündeki “derman” yerine “ilâç” getirilemez.
 • “Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.” sözü de, sözcüklerin sırası değiştirilerek:
 • “Elin kapısını çalma, kapını çalarlar.” biçiminde söylenemez.

 

Atasözleri kısa ve özlüdür; az sözcükle çok şey anlatır:

Örnekler:

 • “Dikensiz gül olmaz.”
 • “Alet işler, el övünür.”
 • “Taşıma su ile değirmen dönmez.” gibi.

Atasözleri çoğunlukla mecaz anlamlıdır.

Örnekler:

 • “Balık baştan kokar.”
 • “Ak akçe kara gün içindir.” atasözlerinde olduğu gibi.

Gerçek anlamını koruyan atasözleri de vardır.

Örnekler:

 • “Son pişmanlık fayda etmez.”
 • “Dost ile ye iç, alış veriş etme.” atasözlerinde olduğu gibi.

 

 

Cevap Yaz

Cevaplar

Bu konuya henüz cevap yazılmamış.